Eko sklad- slovenski okoljski javni sklad

Eko sklad je slovenski okoljski javni sklad, ki dodeljuje ugodne kredite in nepovratne finančne spodbude za učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Subvencijo je mogoče pridobiti kot fizična ali pravna oseba. Glavni namen sklada pa je spodbujati razvoj na področju varstva okolja.

 

Eko sklad subvencionira:

-       naprave za samooskrbo z električno energijo;

-       vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi;

-       vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;

-       vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe; 

-       priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja;

-       vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi;

-       toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;

-       toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi;

-       vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi;

-       vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe;

-       gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe; 

-       celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;

-       nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi;

 

Upravičene osebe subvencije 49 SUB-SOOB17 (fizične osebe):

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

-       lastnik ali solastnik nepremičnine kjer bo izvedena naložba, s pisnim soglasjem solastnikov stavbe;

-       imetnik stavbne pravice na nepremičnini;

-       družinski član lastnika nepremičnine z njegovim pisnim soglasjem;

-       najemnik nepremičnine, s pisnim soglasjem solastnika

 

Kako pridobimo subvencijo za samooskrb z električno energijo (49 SUB-SOOB17)?

1.    Pred izvedbo naložbe vložimo vlogo na Eko sklad:

-       Predračun, specifikacijo opreme;

-       vlogo s podatki vlagatelja;

-       soglasje solastnika nepremičnine;

-       sliko stavbe kjer bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo.)

2.    Eko sklad pregleda oddano vlogo- rok za pregled imajo 90 dni. V primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev je 15 dni. Če pa je vloga popolna Eko sklad izda Odločbo in pogodbo o dodelitvi pravice.

3.    En izvod podpisane pogodbe morate vrniti v roku 15 dni nazaj na Eko sklad.

4.    Po primopredaji elektrarne morate obvezno predložiti tudi dokumentacijo o zaključku naložbe ki vsebuje:

-       Pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude podpisano s strani prejmika nepovratne finančne spodbude;

-       račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, naprav in opreme za celoten obseg naložbe;

-      dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;

-       kopijo Soglasja za priključitev;

-       kopijo Pogodbe o uporabi sistema;

-       fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo.

Če je zaključna dokumentacija popolna vam Eko sklad izplača subvencijo v roku 60 dni od prejema dokumentacije.

 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20% priznanih stroškov naložbe. Vendar ne več kot 180,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 11 kW nazivne moči električne

-       PDF 49 SUB

-       PDF VLOGE

 Za pravne osebe je na voljo javni poziv 51FS-PO18. Podrobneje pa si lahko ogledate na spletni strani: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=152.