Kodeks in Častno razsodišče

Kodeks Združenja slovenske fotovoltaike

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Pojem član Združenja slovenske fotovoltaike

Član Združenja slovenske fotovoltaike (v nadaljevanju: član ZSFV) v tem kodeksu pomeni pravno osebo oziroma združbo, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost na področju fotovoltaike.

1.2. Pojem stranka

Stranka v tem kodeksu pomeni stranke in potencialne stranke članov ZSFV.

1.3. Namen kodeksa

Člani ZSFV sprejmejo kodeks Združenja slovenske fotovoltaike (v nadaljevanju: kodeks) z namenom razvoja področja fotovoltaike, strokovnega opravljanja poslov in zagotovitve profesionalnega in etičnega ravnanja članov ZSFV.

Člani ZSFV upoštevajo načela trga in tržne konkurence, ekonomiko investicij in poslovno moralo, s ciljem nuditi strankam kvalitetne storitve in proizvode.

Člani ZSFV spoštujejo pravila dobrih poslovnih običajev in poštenih poslovnih praks tako pri poslovanju s strankami kot tudi pri medsebojnem poslovanju.

1.4. Obvezno upoštevanje in poznavanje kodeksa

Določbe kodeksa so obvezujoče za vse člane ZSFV, ki poslujejo v Sloveniji in so sprejeli kodeks.

Vsak član ZSFV je dolžan seznaniti svoje redno zaposlene in pogodbeno vezane delavce z določbami kodeksa in zagotoviti njihovo dosledno spoštovanje.

Člana ZSFV ne opravičuje dejstvo, da ni vedel za kršitev kodeksa, ki jo je storil pri njem redno zaposleni ali pogodbeno vezani delavec, četudi bi dokazoval, da je tako osebo pisno opozoril in pozval k doslednemu spoštovanju kodeksa. 

1.5. Odgovornost člana ZSFV za pri njem redno zaposlenega ali pogodbeno vezanega delavca

V kolikor je pri članu ZSFV redno zaposleni ali pogodbeno vezani delavec pri opravljanju del in nalog kršil določbe kodeksa, velja, da je kodeks kršil član ZSFV, v imenu in za račun katerega je zaposleni oz. delavec delal, oziroma član ZSFV, ki je sklenil pogodbo ali dopustil takšno ravnanje.

 

II. OSNOVNA NAČELA 
2.1. Varovanje ugleda

Član ZSFV mora zahtevati od vseh svojih redno zaposlenih in pogodbeno vezanih delavcev profesionalen odnos do dela in zagotoviti ustrezno raven strokovnega znanja, predvsem tistega vezanega na fotovoltaiko oziroma postavitev sončnih elektrarn.

Pri članu ZSFV redno zaposleni ali pogodbeno vezani delavci si morajo pri opravljanju svojih nalog prizadevati, da bodo ravnali v skladu s sprejetimi načeli in določbami in s svojim ravnanjem ne bodo škodovali ugledu člana ZSFV in fotovoltaične dejavnosti nasploh.

2.2. Načelo zaupanja in zaščita pravic, koristi stranke

Poslovanje člana ZSFV s stranko mora temeljiti na načelu medsebojnega zaupanja in načelu zaščite pravic in koristi stranke, ob upoštevanju pravil in načel fotovoltaične stroke.

2.3. Odnosi med zaposleni oziroma pogodbeno vezanimi delavci

Odnosi med redno zaposlenimi ali pogodbeno vezanimi delavci pri posameznem članu ZSFV in med različnimi člani ZSFV morajo temeljiti na načelu profesionalnosti.

Nesoglasja, nesporazumi in razhajanja v mnenjih se morajo reševati s pogovori in medsebojnimi dogovarjanji, na temelju medsebojnega spoštovanja in pravil poslovnega obnašanja.

2.4. Skrb za izobraževanje in razvoj fotovoltaične dejavnosti

Člani ZSFV si prizadevajo in skrbijo za razvoj fotovoltaične dejavnosti, fotovoltaične stroke in izpopolnjevanje strokovnega znanja svojih redno zaposlenih ali pogodbeno vezanih delavcev.

 

III. ODNOS ČLANA ZSFV DO STRANKE
3.1. Spoštovanje dobrih poslovnih običajev

Član ZSFV mora v poslovanju s strankami spoštovati dobre poslovne običaje.

Pri poslovanju s strankami mora član ZSFV zlasti:

poslovati v slovenskem jeziku, razen v primerih, ko je glede na predmet pogodbe oziroma mednarodni element ali obstoječo poslovno prakso potrebno uporabljati tuj jezik ali se stranka in član ZSFV tako posebej dogovorita;
se ustrezno identificirati v pisnih sporočilih stranki ter telefonskemu stiku ali drugih oblikah komunikacije s stranko;
zapisati na ponudbe in pogodbe oziroma druge listine, ki jih uporablja v stikih s strankami, vse bistvene sestavine ponudbe oziroma pogodbe;
označiti ceno storitve oziroma proizvoda in izdati račun;
delovati pošteno, korektno in z dobrimi nameni.

3.2. Nedopustna ravnanja 

Pri poslovanju članov ZSFV s strankami so nedopustna vsa dejanja, ki pomenijo kršitev tega kodeksa, zlasti pa:

nedostojno ali zavajajoče oglaševanje oziroma podobno nastopanje in delovanje v javnosti;
obljubljanje nerealnih donosov strankam;
zavajanje glede izvora ali narave vgrajenih elementov sončnih elektrarn;
prikrivanje za stranko pomembnih informacij;
zloraba monopolnega ali prevladujočega položaja člana ZSFV na drugih področjih energetike pri delovanju na področju fotovoltaike;
širjenje napačnih ali pomanjkljivih informacij.
3.3. Informiranje strank

Član ZSFV mora potencialnemu investitorju v sončno elektrarno pred sklenitvijo pogodbe podati točne informacije in mu na njegovo zahtevo posredovati dodatna pojasnila.

3.4. Reševanje sporov med stranko in članom ZSFV

Člani ZSFV si morajo prizadevati, da se morebitni nesporazumi vselej, kadar je to mogoče, rešujejo v izvensodnem postopku, pri čemer praviloma zaprosijo za mnenje častnega razsodišča ZSFV in upoštevajo njegovo mnenje.

3.5. Reševanje pritožb

Člani ZSFV morajo zaradi varovanja ugleda in zaupanja v njihovo delo pozorno in hitro obravnavati pritožbe svojih strank.

 

IV. ODNOSI MED ČLANI ZSFV
4.1. Temelji

Odnosi med člani ZSFV morajo temeljiti na medsebojnem spoštovanju in upoštevanju načel fotovoltaične stroke, dobrih poslovnih običajev in poslovne morale, ki bodo v prid vsej fotovoltaični dejavnosti, njenemu razvoju in ugledu.

4.2. Spoštovanje in izvajanje dogovorov

Člani ZSFV bodo spoštovali dogovore, ki so sprejeti med njimi in v okviru Združenja slovenske fotovoltaike.

V kolikor se naknadno pojavijo ovire, ki posameznemu članu ZSFV otežujejo ali onemogočajo izvajanje dogovorov, mora član ZSFV o tem nemudoma obvestiti pristojna telesa združenja in predlagati ustrezno rešitev.

4.3. Medsebojna solidarnost

V kolikor se pri posameznem članu ZSFV pojavijo težave, si morajo člani ZSFV prizadevati, da s svojimi ravnanji ne bodo prizadeli ugleda fotovoltaične dejavnosti in zaupanja strank.

Člani ZSFV nudijo članu ZSFV s težavami pomoč, če le-ta zanjo zaprosi.

V. NASTOPANJE ČLANOV ZSFV NA TRGU IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI

5.1. Upoštevanje prostega trga

Člani ZSFV morajo poslovati skladno z zakoni in predpisi ter spoštovati načela prostega trga in lojalne tržne konkurence, pravila fotovoltaične stroke, dobre poslovne običaje in poslovno moralo.

5.2. Konkurenčne prednosti

Člani ZSFV ne bodo na področju tržnega komuniciranja z ničemer omejevale konkurenčnih prednosti, ki so plod večjih sposobnosti in širšega znanja in so usmerjene v doseganje boljših poslovnih rezultatov, večjega zadovoljstva strank, nižjih stroškov poslovanja in večjega tržnega deleža.

5.3. Tržno komuniciranje

Člani ZSFV morajo spoštovati načelo prostega tržnega komuniciranja in stikov z javnostmi.

Člani ZSFV lahko uporabljajo vsa sredstva in oblike komuniciranja z različnimi javnostmi, ki ne pomenijo nelojalne konkurence med člani ZSFV in temeljijo na načelu resničnosti podatkov.

5.4. Nedopustna ravnanja

Pri poslovanju članov ZSFV so nedopustna tista dejanja in oblike nastopanja na trgu, ki pomenijo kršitev tega kodeksa, zlasti pa :

navajanje netočnih ali nepreverjenih informacij o posameznem članu ZSFV glede tehnične in strokovne usposobljenosti oziroma že postavljenih sončnih elektrarnah;
komuniciranje z javnostmi na podlagi uporabe neresničnih ali nepreverjenih podatkov in izrazoslovja, s katerimi se lahko vzbudi napačna predstava in neupravičeno prinaša korist nekemu članu ZSFV, drugega člana ZSFV pa spravlja v neugoden položaj;
omalovaževanje drugega člana ZSFV, ki ga član ZSFV izrazi v medijih;
zamude pri plačilih v razmerju do podizvajalcev, dobaviteljev in zaposlenih preko 30 dni.


VI. NADZOR NAD SPOŠTOVANJEM KODEKSA
6.1. Častno razsodišče pri Združenju slovenske fotovoltaike

Za obravnavanje kršitev kodeksa v odnosih med strankami in člani ZSFV ter med samimi člani ZSFV je pristojno častno razsodišče Združenja slovenske fotovoltaike.

Postopek pred častnim razsodiščem in njegovo organizacijo ureja Poslovnik o delu častnega razsodišča Združenja slovenske fotovoltaike.

 

VII. KONČNE DOLOČBE
7.1. Veljavnost kodeksa

Kodeks je veljavno sprejet, ko ga potrdi skupščina ZSFV.

Posamezni član ZSFV sprejme kodeks s podpisom pristopne izjave k članstvu ZSFV.

Spremembe in dopolnitve kodeksa se sprejemajo na enak način.

7.2. Objava

O uveljavitvi kodeksa obvesti vse člane ZSFV predsednik upravnega odbora Združenja slovenske fotovoltaike.

Člani ZSFV kodeks objavijo v svojih publikacijah ali ga na drug način predstavijo vsem svojim redno zaposlenim ali pogodbeno vezanim delavcem in drugim fizičnim in pravnim osebam, ki na pogodbeni podlagi v imenu in za račun člana ZSFV opravljajo posle, vezane na fotovoltaiko.

Kodeks članov Združenja slovenske fotovoltaike stopi v veljavo 19. aprila 2012.

 

Skladno s točko 6.1. Kodeksa Združenja slovenske fotovoltaike je za obravnavanje kršitev kodeksa v odnosih med strankami in člani ZSFV ter med samimi člani ZSFV je pristojno častno razsodišče Združenja slovenske fotovoltaike. Način delovanja častnega razsodišča Združenja slovenske fotovoltaike določa Poslovnik o delu častnega razsodišča Združenja slovenske fotovoltaike.

 

Poslovnik o delu častnega razsodišča Združenja slovenske fotovoltaike

 

I. Splošne določbe

 1. člen

Združenje slovenske fotovoltaike (v nadaljevanju: ZSFV) ima častno razsodišče. Naziv razsodišča je: Častno razsodišče Združenja slovenske fotovoltaike. Sedež častnega razsodišča je enak vsakokratnemu sedežu ZSFV.

 

2. člen

(Status častnega razsodišča)

Častno razsodišče je pri svojem delu neodvisno in samostojno.

 

3. člen

(Upoštevanje pravil pri odločanju častnega razsodišča)

Častno razsodišče mora pri svojem delu in pri odločitvah, ki jih sprejema, upoštevati Kodeks Združenja slovenske fotovoltaike, druga pravila stroke, dobre poslovne običaje, poslovno moralo, ta pravilnik in druge akte ZSFV. Častno razsodišče ne sme sprejemati odločitev, ki bi nasprotovale pravnemu redu Republike Slovenije.

 

4. člen

(Stranke v postopku)

Stranki v postopku pred častnim razsodiščem sta vlagatelj predloga (v nadaljevanju: predlagatelj) in nasprotni udeleženec, zoper katerega je vložen predlog v predlaganem primeru (v nadaljevanju: nasprotni udeleženec).

II. Pristojnosti častnega razsodišča

 

5. člen

(Naloge častnega razsodišča)

Častno razsodišče skrbi za:

spoštovanje pravil ZSFV,
spoštovanje kodeksa ZSFV,
razvijanje prakse,
krepitev dobrih poslovnih običajev in poslovne morale,
ugled stroke.


6. člen

(Delovanje častnega razsodišča)

Častno razsodišče lahko deluje le na osnovi predloga, ki ga lahko poda upravni odbor ZSFV, vsak član ZSFV ali vsaka druga oseba.

Častno razsodišče mora objavljati vse razsodbe, ki jih sprejme na spletni strani ZSFV.

Častno razsodišče lahko zahteva, da predlagatelj dopolni predlog, ki je v taki meri pomanjkljiv, da iz njega ni jasno razvidna kršitev ali ima druge pomanjkljivosti, ki onemogočajo obravnavo.

Če predlagatelj predloga ne dopolni v roku, ki ga določi častno razsodišče oziroma v 10 dneh, le-to ni dolžno razpravljati o predlogu.

Če predlog ni dopolnjen v roku, ki ga določi častno razsodišče, pozneje ni mogoče vložiti predloga za obravnavo v isti zadevi.

 

7. člen

(Veljavnost sankcij)

Sankcije, ki jih častno razsodišče sprejema, imajo veljavnost samo za člane ZSFV in samo v okviru ZSFV.

III. Organi častnega razsodišča

 

8. člen

(Člani častnega razsodišča)

Častno razsodišče ima predsednika, dva člana in dva namestnika članov častnega razsodišča.

Člani častnega razsodišča ne smejo biti zaposleni v istih pravnih osebah.

 

9. člen

(Volitve članov častnega razsodišča)

Organe iz prejšnjega člena voli generalna skupščina ZSFV na predlog upravnega odbora ali najmanj 5 članov ZSFV.

 

10. člen

(Mandat članov častnega razsodišča)

Mandat članov častnega razsodišča traja 3 leta. Član je lahko izvoljen večkrat zapored.

 

11. člen

(Razrešitev članov častnega razsodišča)

Člana častnega razsodišča razreši generalna skupščina ZSFV pred potekom mandata:

če to član razsodišča sam zahteva,
če mu skupščina z večino glasov prisotnih izreče nezaupnico zaradi slabega opravljanja razsodniškega dela ali zlorabe razsodniškega položaja.
IV. Postopek pred častnim razsodiščem

 

12. člen

(Predlog)

Postopek pred častnim razsodiščem se začne z vložitvijo predloga, ki ga je potrebno vložiti v pisni obliki, v dveh izvodih.

 

13. člen

(Obvestilo nasprotnega udeleženca)

Izvod predloga pošlje častno razsodišče s priporočeno pošto nasprotnemu udeležencu, zoper katerega je vložen predlog pred častnim razsodiščem.

 

14. člen

(Roki za obravnavo)

Častno razsodišče je dolžno obravnavati vsak predlog v roku 60 dni po prejemu predloga, vendar obravnave ne sme razpisati prej kot 8 dni potem, ko prejme predlog nasprotni udeleženec.

 

15. člen

(Sestava častnega razsodišča)

Častno razsodišče deluje v senatu 3 razsodnikov, ki ga sestavljajo predsednik, člana ali njihova namestnika.

Če je prisoten na seji častnega razsodišča predsednik in oba člana, namestnika nimata pravice sodelovanja in odločanja.

V primeru odsotnosti predsednika ali članov namesto njih v senatu veljavno sodelujeta in odločata namestnika.

Če je kateri od članov ali namestnikov častnega razsodišča vložil predlog za obravnavo pred častnim razsodiščem ali če je tako zahtevo podala pravna osebo oz. združba, v kateri je član častnega razsodišča zaposlen ali je z njo trajno in pomembno poslovno povezan ali če je predlog podan zoper takega posameznika ali pravno osebo oz. združbo, član ali namestnik ne more sodelovati in odločati o vloženem predlogu.

 

16. člen

(Udeležba na seji)

Na sejo častnega razsodišča morata biti z vabilom, ki je poslano s priporočeno pošto, obvezno vabljena predlagatelj in nasprotni udeleženec.

Če se seje predlagatelj ali nasprotni udeleženec ne udeležita, to ni ovira, da seja ne bi bila opravljena.

 

17. člen

(Prisotnost na seji)

Na seji častnega razsodišča so lahko prisotni tudi drugi člani ZSFV, ki imajo do ZSFV poravnane vse zapadle finančne obveznosti, če s tem predhodno soglaša častno razsodišče pa tudi nečlani ZSFV.

 

18. člen

(Potek seje)

Seja častnega razsodišča se začne z ustnim podajanjem predloga, ki ga mora podati predlagatelj.

Če predlagatelja, ki je bil na sejo povabljen, ni, povzame predlog predsednik razpravnega senata častnega razsodišča.

Potem, ko predlagatelj poda predlog, lahko poda svoj zagovor še nasprotni udeleženec.

Vsak član razpravnega senata sme postavljati vprašanja strankam, da se stanje stvari razjasni.

Če je potrebno za ugotovitev stanja opraviti dodatne poizvedbe, se seja častnega razsodišča prekine in se po opravljenih poizvedbah, ki jih mora opraviti eden od članov častnega razsodišča, ponovno skliče, najkasneje v roku 30. dni.

 

19. člen

(Zaključek obravnave pred častnim razsodiščem)

Pred častnim razsodiščem je obravnava zaključena, ko se častno razsodišče po posvetu odloči, da je dejansko stanje tako razjasnjeno, da bo lahko častno razsodišče izdalo razsodbo o predlogu. Zoper odločitev častnega razsodišča ni posebne pritožbe, pač pa se lahko v pritožbi zoper razsodbo častnega razsodišča ugovarja, da dejansko stanje ni bilo popolnoma ali pravilno ugotovljeno.

V tem primeru mora tisti, ki oporeka razsodbi, podati dodatne predloge in dokaze, na osnovi katerih se bo sodišče odločalo o nadaljnjih postopkih (ali nadaljuje z razpravo, zbiranjem dokazov, ali poda dokončno mnenje o zadevi).

V primeru zavrnitve ugovora s strani častnega razsodišča, se lahko ugovor naslovi tudi na upravni odbor. Ta lahko zavrnitev častnega razsodišča potrdi ali pa mu naloži, da mora upoštevati dodatne predloge in dokaze ter o zadevi odločati ponovno.

 

20. člen

(Posvetovanje in razsojanje častnega razsodišča)

Po zaključeni obravnavi, ko je dejansko stanje razjasnjeno, se člani razpravnega senata umaknejo na posvetovanje in glasovanje.

 

21. člen 

(Tajnost posvetovanja in glasovanja)

Razen članov razpravnega senata in zapisnikarja nihče ne sme sodelovati pri posvetovanju in odločanju častnega razsodišča.

 

22. člen

(Odločitev častnega razsodišča)

Razsodbo pošlje častno razsodišče v roku osem dni po zaključeni seji s priporočenim pismom predlagatelju, nasprotnemu udeležencu in upravnemu odboru ZSFV.

 

27. člen

(Stroški)

Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka. Stroški, ki nastanejo pri častnem razsodišču, bremenijo ZSFV.

V. Razsodbe častnega razsodišča

 

28. člen

(Sestavni deli razsodbe)

Razsodba mora vsebovati:

uvod,
izrek,
obrazložitev,
podpis članov častnega razsodišča, ki so odločali o zadevi.


29. člen

(Uvod)

V uvodu se navede predlagatelja, nasprotnega udeleženca, datum in kratek opis kršitve, ki izvira iz predloga, datum obravnave, člane častnega razsodišča, ki so razsojali, in datum razsodbe.

 

30. člen

(Izrek)

Iz izreka mora jasno izhajati odločitev častnega razsodišča (zavrnilna odločba, ukor, odvzem certifikata kakovosti ZSFV, pogojna izključitev, trajna izključitev).

 

31. člen

(Obrazložitev)

V obrazložitvi mora biti povzeto dejansko stanje, kot ga je ugotovilo častno razsodišče in razlogi za odločitev častnega razsodišča.

V obrazložitvi lahko častno razsodišče poda tudi svoje priporočilo o tem, kako morajo v podobnih situacijah ravnati člani ZSFV.

 

32. člen

 (Zavrnilna odločba)

Če častno razsodišče razsodi, da kršitev ni bila storjena, izda odločbo, s katero ugotovi, da v konkretni situaciji ni prišlo do kršitve.

V tem primeru v isti zadevi ni mogoče ponovno vložiti predloga na častno razsodišče, razen v primeru navedbe dodatnih dokazov.

Odločitev se izreče pisno, posreduje strankam in skupščini ter objavi v javnih glasilih.

 

33. člen

(Ukor)

Če častno razsodišče razsodi, da je bila storjena lažja kršitev, izreče kazen ukora.

Odločitev se izreče pisno, posreduje strankam in članom ZSFV.

 

34. člen

(Pogojna izključitev)

Če častno razsodišče razsodi, da je bila storjena težja kršitev, izreče kazen pogojne izključitve.

V primeru, da se izreče kazen pogojne izključitve, kaznovanemu članu miruje članstvo v ZSFV za dobo enega leta.

Odločitev se izreče pisno, posreduje strankam in članom ZSFV.

 

35. člen 

(Ponovno odločanje pri pogojni izključitvi)

V primeru pogojne izključitve se po enem letu častno razsodišče v isti zadevi zopet sestane na lastno pobudo.

Častno razsodišče odloča ali se član po preteku enega leta izključi ali pa ostane član ZSFV z vsemi pravicami in dolžnostmi.

Odločitev se izreče pisno, posreduje strankam in članom ZSFV.

 

36. člen

(Odvzem certifikata kakovosti)

 

Če častno razsodišče razsodi, da je bila storjena kršitev, ki bistveno vpliva na kakovost proizvodov in storitev člana ZSFV izreče kazen odvzema certifikata kakovosti ZSFV.

 

37. člen

(Trajna izključitev)

Če častno razsodišče razsodi, da je bila storjena zelo huda oz. najtežja oblika kršitve, izreče kazen takojšnje izključitve.

V primeru, da se izreče kazen takojšnje izključitve, kaznovanemu članu takoj oz. z dnem razsodbe častnega razsodišča preneha članstvo v ZSFV. Takšen član v obdobju 5 (pet) let nima možnosti pridobiti statusa članstva v ZSFV. Izključeni član nima pravice do vračila že plačane članarine.

Odločitev se izreče pisno, posreduje strankam in članom ZSFV.

VI. Posebne določbe o vodenju obravnav

 

38. člen

(Zastaranje predloga)

Mogoče je obravnavati kršitve, za katere je predlog vložen najkasneje v 6 mesecih po storjeni kršitvi.

 

39. člen

(Zastaranje obravnave)

Postopek obravnave mora steči pred potekom enega leta, od storjene kršitve.

 

40. člen

(Posledice zastaranja)

Če predlog ni bil vložen ali če obravnava na prvi stopnji ni bila vodena ali če odločitev ni bila sprejeta v rokih iz prejšnjih členov tega poglavja, je postopek zastaran in ga je potrebno ustaviti.

 

41. člen

(Postopek o isti stvari)

Postopka ni mogoče voditi brez dodatnih dokazov, če je bil o isti kršitvi pred častnim razsodiščem že voden postopek o isti stvari.

 

42. člen

(Postopek pred drugim organom)

Če poteka obravnava pred rednim sodiščem ali drugim organom izven ZSFV, to ni ovira za vodenje postopka pred častnim razsodiščem.

VII. Predhodne in končne določbe

 

43. člen

(Smiselna raba drugih pravil)

Za vsa vprašanje, ki v tem Poslovniku niso urejena, se smiselno rabijo določila Zakona o nepravdnem postopku.

 

44. člen

Objava poslovnika in pravilnika častnega razsodišča

Poslovnik častnega razsodišča se objavi na spletnih straneh ZSFV.

 

45. člen

Veljavnost poslovnika in pravilnika

Ta poslovnik začne veljati z dnem 19.04.2012.

Celje, 19. aprila 2012